Kansino Logo
Icon/Search-N1

PRIVACYBELEID

INHOUDSOPGAVE
 1. Inleiding
 2. Naleving van de vereisten inzake gegevensbescherming
 3. Identificatie van de verantwoordelijke
 4. Rechtmatigheid van de verwerking - Rechtsgrondslag
 5. Gevolgen van het niet verstrekken van de persoonsgegevens die wij nodig hebben
 6. Rechtsgrondslag voor bijzondere categorieën van persoonsgegevens
 7. Categorieën van persoonsgegevensVERANTWOORD SPELEN 
 8. Doeleinden voor onze gegevensverwerking
 9. Ontvangers van uw gegevens
 10. Internationale overboekingen
 11. Bewaartermijn
 12. Toezichthoudende autoriteit
 13. Rechten van de betrokkenen
 14. Functionaris voor gegevensbescherming ("DPO")

1. Inleiding

Kansino als onderdeel van de Play North Group (“het casino") verwerkt een groot aantal persoonlijke gegevens met betrekking tot zijn gebruikers van de online diensten en dienstverleners. Het casino verbindt zich ertoe te voldoen aan de regels en vereisten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. 

De Europese Unie Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming, "AVG") en alle toepasselijke nationale wetten inzake gegevensbescherming, zoals de Estse Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Estse Uitvoeringswet Bescherming Persoonsgegevens, de Nederlandse Uitvoeringswet AVG of de Maltese Wet Bescherming Persoonsgegevens ("DPA") zijn van toepassing op de verwerkingsactiviteiten van het casino.

De EU-richtlijn 2002/588/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie ("ePrivacy-richtlijn"), zoals omgezet in nationale wetgeving, legt bijzondere regels en vereisten op met betrekking tot de opslag van informatie in de terminals van eindgebruikers (bv. cookies) en direct marketing. 

Dit Kansino privacybeleid (hierna het "beleid") is van toepassing op het casino als geheel en kan jaarlijks of indien nodig worden herzien. 

De termen gebruikt in dit beleid zijn dezelfde zoals gebruikt in de AVG en Richtlijn 2018/1972. Termen met hoofdletters hebben dezelfde betekenis als zonder hoofdletters, mannelijk omvat vrouwelijk en vice versa, enkelvoud omvat meervoud en vice versa.

 

2. Naleving van de vereisten inzake gegevensbescherming

Om de naleving van de toepasselijke wetten te kunnen aantonen, moet het casino intern beleid aannemen en onderhouden en maatregelen uitvoeren die voldoen aan de beginselen van gegevensbescherming die door de wetgeving inzake gegevensbescherming zijn vastgesteld.

3. Vaststelling van de verwerkingsverantwoordelijke

Play North LTD, met Maltees bedrijfsnummer C86563 is uw verwerkingsverantwoordelijke ("verwerkingsverantwoordelijke" of "wij"). Play North OU, met Ests ondernemingsnummer 12767675, en Play Services B.V., met Nederlands KVK nummer 83631119 zijn uw verwerkers.

4. Rechtmatigheid van de verwerking - Rechtsgrond

De verwerkingsverantwoordelijke moet gegevens op een wettelijke manier verwerken, wat ook betekent dat we een rechtsgrond nodig hebben voor de verwerking van uw gegevens. De rechtsgrondslagen die wij gebruiken staan hieronder vermeld:

a) Wettelijke verplichting: dit geldt telkens wanneer een wet of een verordening ons verplicht uw gegevens te verwerken.

b) Overeenkomst: wanneer u gebruik maakt van onze diensten gaat u ermee akkoord dat wij uw gegevens verwerken om deel te nemen aan de kansspelen. Dit is een overeenkomst die u met ons heeft en bestaat uit de algemene voorwaarden die op onze website te vinden zijn.

c) Gerechtvaardigd belang: van tijd tot tijd kunnen wij er voor kiezen uw gegevens te verwerken voor algemene doeleinden. In dergelijke gevallen zullen wij uw rechten en vrijheden en die van anderen tegen elkaar afwegen zodat wij het meest legitieme resultaat bereiken.

d) Toestemming: wanneer u instemt met een specifieke verwerking met een schriftelijke bevestigende verklaring en op een manier die duidelijk te onderscheiden is van de andere zaken, in een begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke vorm en in duidelijke en heldere taal.

e) Algemeen belang: in bepaalde gevallen (zoals de Maltese regelgeving ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme) moeten wij het algemeen belang nastreven en uw gegevens verwerken om dat doel te bereiken.

5. Gevolgen van het niet verstrekken van de persoonsgegevens die wij nodig hebben

Indien u besluit de gegevens die wij nodig hebben om onze wettelijke verplichtingen na te komen of een overeenkomst aan te gaan niet te verstrekken, kunt u niet bij ons spelen. 

In geval van toestemming is er geen negatief gevolg voor uw weigering en kunt u deze te allen tijde intrekken.

6. Rechtsgrond voor bijzondere categorieën van persoonsgegevens

In het kader van de "bijzondere categorieën van persoonsgegevens" zoals bedoeld in artikel 9 van de AVG, verwerken wij gegevens over de gezondheid van klanten, of gegevens die ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze overtuigingen of biometrische gegevens kunnen onthullen. De gronden waarop wij dergelijke bijzondere gegevens kunnen verwerken zijn:

a) De verwerking heeft betrekking op persoonsgegevens die kennelijk door de betrokkene openbaar zijn gemaakt;

b) De verwerking is noodzakelijk voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen of wanneer gerechten in het kader van hun rechtsbevoegdheid optreden;

c) De verwerking is noodzakelijk om redenen van zwaarwegend algemeen belang.

7. Categorieën van persoonsgegevens

In het kader van onze activiteiten verzamelen wij persoonsgegevens over u zoals:

a) Klantgegevens zoals volledige naam, geboortedatum en nationaliteit;

b) Contactgegevens (adres, telefoon, e-mail);

c) Identificatiedocumenten (identiteitskaart, rijbewijs, paspoort);

d) Gezondheidsgegevens (voor verantwoord spelen);

e) Bankgegevens (IBAN);

f) Gegevens over betalingstransacties (stortingen, opnames);

g) Gegevens over speltransacties

h) IP-adres;

i) browsergegevens;

j) Opgenomen telefoongesprekken.

Sommige van deze gegevens kunnen wij verkrijgen van de financiële instellingen die u heeft gebruikt om in te loggen of van andere derden. U kunt de DPO aanschrijven voor meer informatie.

8. Doeleinden voor onze gegevensverwerking

Wij hebben gegevens nodig voor onze bedrijfsvoering en om u de beste deelname aan de kansspelen op afstand te kunnen bieden. Om ons te onderscheiden van de massa verwerken wij uw gegevens om:

a) onze diensten aan te bieden, te exploiteren en te onderhouden.

b) u een eersteklas klantenservice te bieden en u te helpen bij het registreren, gebruik en beheer van uw account.

c) uw persoonlijke account te onderhouden.

d) gokverslaving aan te pakken en verantwoord spelen te bevorderen.

e) klantentrends analyseren aan de hand van marktonderzoeken.

f) u rechtstreeks of via onze verbonden ondernemingen te contacteren. Deze communicatie omvat klantenservice en updates, wijzigingen en andere servicegerelateerde kennisgevingen.

g) uw inzetten en transacties te verwerken

h) u tekstberichten, e-mails, direct mail, pushmeldingen en actieve en komende marketingcampagnes te sturen. U kunt er te allen tijde voor kiezen om u hiervoor af te melden.

i) fraude en het witwassen van geld en andere onwettige activiteiten te onderzoeken en te voorkomen.

9. Ontvangers van uw gegevens

Wij kunnen uw gegevens delen met bedrijven binnen de Play North groep en met onze zakelijke partners zoals hieronder vermeld. Relevante autoriteiten, regelgevende instanties, wetshandhavingsinstanties kunnen sommige gegevens opvragen en wij zijn verplicht deze te verstrekken. De medewerkers van de verwerkingsverantwoordelijke hebben ook toegang tot uw persoonlijke gegevens om hun werk te doen en om u hulp/klantenservice te kunnen bieden. 

Wij kunnen de verzamelde informatie om de volgende redenen delen:

a) Wij kunnen informatie delen met derde dienstverleners en leveranciers die namens ons diensten of producten leveren.

b) Wij gebruiken analytische software, zoals Google Analytics, om onze activiteiten te volgen. Google Analytics gebruikt cookies om informatie te verzamelen, maar het kan niet worden gebruikt om het individu te identificeren. U kunt hier meer over lezen in hun cookiebeleid. 

c) De informatie kan worden gedeeld of overgedragen aan derden in geval van fusies en overnames, faillissement of een andere soortgelijke transactie.

d) Wij gebruiken zakelijke partners (affiliates) in onze marketing, die onze diensten bij u kunnen adverteren.

e) Betalingsdienstaanbieders en andere financiële instellingen

f) Aanbieders van diensten voor verantwoord spelen 

10. Internationale overboekingen

Op dit moment versturen wij uw persoonsgegevens niet buiten de EER. Indien wij dit in de toekomst wel doen, zullen wij ons privacybeleid bijwerken en u hiervan op de hoogte stellen.

11. Bewaartermijn

We verwerken je gegevens voor de volledige duur van je contract met ons (zolang je een account hebt bij ons casino). Na sluiting van je account zullen we bepaalde gegevens bewaren zolang dit vereist is door de wet of volgens de verjaringstermijnen voor een civiele rechtszaak in onze relevante jurisdictie.

Bepaalde andere gegevens worden korter bewaard volgens de specifieke sectorale verplichtingen (telecommunicatiewetgeving).

12. Toezichthoudende autoriteit

Onze hoofdvestiging is in Malta, daarom is onze belangrijkste autoriteit voor gegevensbescherming de Information Data Protection Commissioner. Een volledige lijst van autoriteiten vindt u echter hier

13. Rechten van de betrokkenen

Wij moeten de uitoefening van uw rechten op grond van artikel 15 - 22 van de AVG vergemakkelijken, namelijk, 

a) U heeft recht op toegang tot uw gegevens;

b) U heeft een absoluut recht op bijwerking en rectificatie van uw gegevens; 

c) Onder bepaalde voorwaarden heeft u het recht om ons te vragen uw gegevens te wissen - Recht op vergetelheid;

d) In bepaalde gevallen kunt u de verwerking van uw gegevens beperken;

e) U kunt uw gestructureerde gegevens in.csv-formaat ontvangen; en

f) Wanneer wij een gerechtvaardigd belang als rechtsgrond gebruiken, kunt u bezwaar maken en zullen wij het gebruik van deze gegevens staken (dit is altijd mogelijk bij marketing).

Het is ons verboden om uitsluitend op basis van geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, een beslissing te nemen die een rechtsgevolg voor u heeft. U kunt zich hier te allen tijde van vergewissen.

In gevallen waarin Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming, heeft u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. 

14. Functionaris voor gegevensbescherming ("DPO")

Wij hebben een DPO aangesteld. Onze DPO staat altijd tot uw beschikking voor al uw vragen of voor de uitoefening van uw rechten. U kunt hiervoor contact op te nemen met onze DPO, wiens gegevens hieronder staan:

[email protected] 

DPO, Play North Limited, Level 1, The Centre Tigne Point, Sliema, TPO 0001 Malta

Hoofdpartner van AZ Alkmaar

AZ Alkmaar
Big Time GamingEvolutionGreentubeiSoftBetGames GlobalNetEntNolimit CityPragmatic PlayPush GamingRelax GamingYggdrasilRed TigerStakelogicPlay n GoELKMerkurQuickspinSG DigitalThunderkickInspiredHacksawG GamesRed RakeWazdanSynotSpinomenalSkywindRAW iGamingBooming GamesOryxGamomatGaming CorpsSwinttRuby Play